da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл

1. Короткий опис програми з інформатики
Інформатика є наука, яка вивчає загальні закони збереження та обробки інформації.

Головна мета вивчення інформатики полягає у формуванні бази знань учнів та вироблені практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній діяльності.

Завдання курсу:

 • сформувати в учнів базові знання про інформацію, інформаційні процеси та інформаційні системи;

 • сформувати в учнів загальні принципи розв’язування задач за допомогою комп’ютера при використанні прикладних програм загального і прикладного призначення;

 • сформувати і розвинути в учнів основні поняття алгоритмізації;

 • розкрити роль та можливості використання глобальної мережі Інтернет;

 • спонукати учнів до використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій при розв’язуванні різноманітних задач;…

За змістом шкільний курс інформатики поділяється на окремі теми.


Тема

Зміст

Інформація та інформаційні системи.

Інформація та інформаційні процеси

Інформаційна система та її складові

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Графічний редактор.

Прикладні програми навчального призначення

Графічний редактор

Прикладне програмне забезпечення загального призначення.

Текстовий редактор

Глобальна мережа Інтернет

Мережа. Глобальна мережа Інтернет

Прикладне програмне забезпечення загального призначення.

Табличний процесор

Прикладне програмне забезпечення загального призначення.

Бази даних. Системи управління базами даних.

Комп’ютерне моделювання.

Основи алгоритмізації та програмування.

Комп’ютерні презентації.

В 10-11 класах інформатику вивчається за програмами для профільного навчання (універсальний профіль, фізико-математичний профіль, природничий профіль, технологічний профіль, філологічний та суспільно-гуманітарний профілі, художньо-естетичний профіль, спортивной профіль).

З метою встановлення результатів навчальних досягнень учнів проводиться оцінювання.

Оцінюванню підлягає: • рівень володіння теоретичними знаннями;

 • рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач різного типу;

 • рівень володіння практичними уміннями і навичками;

 • зміст і якість творчих робіт учнів.

Об’єктами оцінювання є знання та вміння учнів, а також рівень розвитку інформаційного мислення. Під час оцінювання враховуються знання учнів про:

 • інформаційні поняття та величини;

 • принципи роботи та взаємодії

 • основні функції та операції;

 • правила, закони;

 • використання.

Засоби контролю мають відповідати загальній спрямованості навчально-виховного процесу.

Рівень володіння теоретичними знаннями визначається за допомогою усного чи письмового опитування, тестування; рівень володіння навичками розв’язування задач визначається шляхом розв’язування розрахункових та якісних задач; практичні уміння та навички перевіряються під час виконання лабораторних робіт і фізичного практикуму.Основними видами оцінювання є:

 • поточне;

 • тематичне;

 • підсумкове за семестр;

 • підсумкове річне;

 • державна підсумкова атестація.


2. Принципи структурування змісту посібника

Матеріали посібника розроблені відповідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів „Програми для загальноосвітніх навчальних закладів”. - Запоріжжя; „Прем’єр”, 2003.

Зміст навчального матеріалу з інформатики складається з окремих блоків, які підлягають тематичному оцінюванню. Кількість тематичних оцінювань визначається обсягом об’ємом матеріалу та його складністю.

В посібнику пропонується матеріали до 10 тематичних атестацій. За допомогою наведених матеріалів пропонується оцінювати рівень володіння теоретичними знаннями (когнітивний домен). Одним з методів відповідного оцінювання є тестування.Стандартизований тест відповідає меті оцінювання і дає можливість забезпечити його об’єктивність, ефективність та економічність.

До посібника включені комплекти методичних матеріалів для 10 тематичних оцінювань. Комплект складається з комплексної характеристики, матриці змісту тесту, варіанту тесту та прикладів тестових завдань. Комплект розроблено на основі сучасних положень теорії педагогічних вимірювань, таксономії Блума щодо формування навчальних цілей та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Відповідність між рівнями навчальних досягнень учнів, визначеними Державним стандартом та таксономічними рівнями засвоєння знань представлено у зведеній таблиці.

Рівні навчальних досягнень учнів

Ба-ли

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнівІ. Початковий

1

Учень має уявлення про комп’ютер, відрізняє комп’ютер від калькулятора

2

Учень має початкові знання про можливості комп’ютер, знає призначення клавіатури та дисплея

3

Учень має уявлення про те, що інформаційна система складається з двох частин: про магнітні диски; правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі; про визначення пам’яті та процесора

Учень вміє правильно вмикати та вимикати комп’ютер.

ІІ. Середній

4

Учень має початкові знання про можливості комп’ютера опрацьовувати текстові, графічні, числові, музичні повідомлення; про призначення основних складових апаратної частини інформаційної системи (ІС)

5

Учень вміє зображати структуру інформаційної системи, за допомогою вчителя готувати комп’ютер до роботи; знає призначення основних клавіш комп’ютера

6

Учень має знання про функції основних складових апаратури комп’ютер; вміє їх відрізняти один від одного.

Учень володіє основними навичками роботи з клавіатурою; має уявлення про основні характеристики комп’ютера; призначення комп’ютерних мереж; може назвати деякі напрямки використання комп’ютера.

Учень знає одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв, основні характеристики дисків.ІІІ. Достатній

7

Учень інформаційно орієнтується в структурній схемі інформаційної системи; принципах взаємодії апаратної і програмної складових.

8

Учень має знання про принципи розміщення повідомлень на магнітних дисках, склад та основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв ІС (як внутрішньої так і зовнішньої);

Учень вміє самостійно готувати комп’ютер до роботи.


9

Учень знає склад та основні характеристики процесора, вільно працює в середовищі клавіатурного тренажера; знає основні характеристики комп’ютера, орієнтується в основних характеристиках комп’ютерних мереж.


ІV. Високий

10

Учень досконало орієнтується у принципах роботи, основних складових ІС; має уявлення про магістраль, її склад та призначення контролерів; знає про магістрально-модульний принцип будови комп’ютера, типи ресурсів комп’ютерних мереж; має уявлення про пристрої для організації комп’ютерного зв’язку.

11

Учень має уявлення про принципи використання комп’ютерних мереж, різні типи доступу до інформаційних ресурсів.

Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації про ІС, сучасну комп’ютерну техніку та комп’ютерні мережі.12

Учень має стійкі системні знання з ІС, комп’ютерних мереж та використовує їх.

Учень в процесі виконання завдань проявляє творчий підхід;

Учень вміє самостійно ставити відкриті питання з теми


Когнітивні рівні
Діяльність учня, що оцінюється

Р1 Знання.

Здатність учня запам’ятовувати факти, принципи, процеси в різних предметних галузях

Знає (називає, впізнає, ідентифікує, вирізняє, згадує, визначає) явища природи, фізичні величини, формули, рівняння і закони


Р2 Розуміння

Здатність учня розуміти матеріал, який вивчає.

Розуміє (визначає, розрізняє, вирізняє, вказує, вибирає) явища, закони, теорії, поняття, формули


Р3 Застосування

Здатність учня використовувати засвоєний матеріал в нових ситуаціях

Застосовує (вказує, визначає, вирізняє, перетворює, вибирає, розраховує, встановлює відповідність) явища, закони, теорії, поняття, формули


Р4 Аналізування

Здатність учня структурувати навчальний матеріал, що стає зрозумілою загальна організаційна структура.

Аналізує (порівнює, вирізняє, розраховує, визначає, вказує, ідентифікує, класифікує) явища, факти, теорії, наукову інформацію


Р5 Синтезування

Здатність учня поєднати окремі частини знань для отримання цілого, що набуває нової якості

Синтезує (складає, розраховує, уточнює, поєднує, класифікує, модифікує) окремі факти для отримання нових знань про явища, теоріїПерший когнітивний рівень (Р1 Знання) відповідає початковому та частково середньому рівням навчальних досягнень учнів.

Другий когнітивний рівень (Р2 Розуміння) відповідає середньому та частково достатньому рівням навчальних досягнень учнів.

Третій когнітивний рівень (Р3 Використання) відповідає достатньому рівню навчальних досягнень учнів.

Четвертий когнітивний рівень (Р4 Аналіз) відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів.

П’ятий когнітивний рівень (Р5 Синтез) відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів

3. Опис форматів тестових завдань, принципу побудови структури змісту та формування матриці тесту.

Матриця змісту тесту складається за трьома осями. • Перша вісь визначає змістові елементи державної програми з інформатики

 • Друга вісь - основні об’єкти оцінювання ( поняття, величини, принципи, функції, операції, правила, застосування)

 • Третя вісь визначає когнітивні рівні засвоєння знань (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез)


Зміст

Когнітивний рівень


Разом

( Р1)

Знання


( Р2)

Розуміння( Р3)

Застосування( Р4)

Аналіз


( Р5)

Синтез


Зм01

Вступ. Інформація та інформаційні процесиОб’єкти оцінювання

0б1

поняття, величини

1

1


2

0б2

принципи

1

1


2

0б3

функції, операції
1
1
2

0б4

правила

1
12

0б5

використання
1

12
Разом

3 (30%)

4 (40%)

2 (20%)

1(10%)
10

Зм02

Інформаційна система та її складовіОб’єкти оцінювання

0б1

поняття, величини

1
0б2

принципи

1

1

0б3

функції, операції
1

0б4

правила1


0б5

використання


Разом


ВсьогоПри складанні тестових завдань використано такі формати: • формат А - тестові завдання в яких необхідно вибрати одну найкращу відповідь;

 • формат Х – тестові завдання де необхідно вибрати всі правильні відповіді, яких може бути декілька

 • формат N - тестові завдання де необхідно вибрати правильні відповіді кількість яких відома

 • формат R – тестові завдання в якому кожен блок складається з трьох-чотирьох та спільного для них переліку варіантів відповідей.

Специфікація тестового завдання являє собою код, який складається з п’ятьох частин:


Кл10.


То01.

Зм01.

Об1.

Р1

Клас 10

Тематичне

оцінювання 1Зміст 1

Об’єкт оцінювання 1

Когнітивний рівень 1


Порядок проведення (логістика) тестування

Кожен із запропонованих тестів містить 24 тестові завдання; тестування триває 45 хвилин. Якщо тестування є частиною тематичного оцінювання і учитель планує протягом одного уроку також оцінити уміння використовувати теоретичні знання на практиці, то кількість тестових запитань може бути скорочена.Обробка результатів та їх інтерпретація здійснюється вчителем.

Кожне тестове завдання оцінюється однаковою кількістю балів.
4. Тести для тематичного оцінювання
Тематичний оцінювання 1. „Вступ. Інформація та інформаційні процеси

Мета оцінювання: Встановити відповідність навчальних досягнень учнів вимогам державного стандарту.

Зміст навчального матеріалу, що підлягає оцінюванню: поняття інформації, властивості інформації, види інформації, інформаційні процеси, форми та засоби обробки інформації, одиниці вимірювання.

Навчальні цілі

Учень повинен засвоїти:

 • поняття інформації, повідомлення, види інформації, інформаційний процес, шум, двійковий код, одиниці вимірювання інформації, ;

Учень повинен розуміти:

 • провідні ідеї стосовно сучасних засобів зберігання та опрацювання інформації;

 • можливості та принципи кодування повідомлень;

 • взаємозв’язки між поняттями інформація і повідомлення.

Учень повинен застосовувати:

 • правила обчислення кількості інформації.

Учень повинен аналізувати:

 • взаємоперетворення інформації і шуму, способи опрацювання інформації.

Приклади тестових завдань

Формат: А (одна правильна або найкраща відповідь)

Кл10.То01.Зм01.Об1.Р1

1. Згадайте означення інформатики, як науки…

А про інформацію на жорстких дисках, компакт дисках

Б про електронно-обчислювальну техніку та комп’ютери

В про вивчення законів опрацювання інформації на ЕОМ

Г про процеси управління роботою комп’ютера

Д про історію розвитку електронно-обчислювальної техніки

Правильна відповідь B

Пояснення: Інформатика – це наука, що вивчає закони опрацювання інформації на ЕОМ. ( За означенням.)
Кл10.То01.Зм01.Об1.Р2

2. Переведіть 16 бітів у байти

А 1 байт

Б 2 байти

В 5 байтів

Г 8 байтів

Д 4 бати

Правильна відповідь Б

Пояснення: За означенням 1 байт= 8 бітів. Отже, 2 байти=2*8 бітів=16 бітів

Кл10.То01.Зм01.Об5.Р3

3. Вкажіть в яких повідомленнях розбіжність тлумачень неприпустима.

А Завтра очікується тепла погода

Б Ця картина є найкращою

В Дотримуйтеся правил вуличного руху

Г Равлик рухається дуже повільно

Д «Міс Світу» - найкраща дівчина на планеті

Правильна відповідь В
Кл10.То01.Зм01.Об3.Р2

4. Визначте, що є шумом у відповіді учня про особливі риси хижаків: «Лев – хижак, що має чотири лапи, хвіст, гострі зуби і довгу гриву».

А Лев – хижак

Б Чотири лапи

В Хвіст

Г Гострі зуби

Д Довга грива

Правильна відповідь: Д
Кл10.То01.Зм01.Об2.Р1

5. Вирізніть, які види інформації опрацьовує ЕОМ.

А Математичну, фізичну, біологічну, хімічну

Б Числову, текстову, графічну, звукову

В Наукову, педагогічну, художню, музичну

Г Функціональну, літературну, візуальну

Правильна відповідь: Б
Кл10.То01.Зм01.Об4.Р1

6. Вирізніть ряд в якому одиниці вимірювання інформації розташовані у зростаючому порядку.

А байт, Гбайт, кбайт, Мбайт

Б Мбайт, Гбайт, байт, кбайт

В байт, кбайт, Мбайт, Гбайт

Г кбайт, Гбайт, Мбайт, байт

Д байт, біт, Мбайт, Гбайт

Правильна відповідь: В
Кл10.То01.Зм01.Об3.Р4

7. Відомо, що Єдиноріг бреше по понеділках, вівторках і середах і говорить правду в усі інші дні тижня. Вкажіть, коли він може він може сказати: «Учора я брехав. Після завтрашнього дня я буду брехати два дні поспіль»?

А У середу

Б У вівторок

В У четвер

Г У неділю

Д У понеділок

Правильна відповідь: В

Пояснення:
Кл10.То01.Зм01.Об4.Р3

8. Визначте кількість сторінок у тексті, якщо він має обсяг 20 кбайт (на кожній сторінці тесту 40 рядків по 64 символи у кожному).

А 8

Б 10

В 12

Г 14

Д 16

Правильна відповідь: А

Пояснення: Одна сторінка містить 40 · 64 = 2560 символів. Відомо, що 1 символ займає 1 байт інформації. Отже, одна сторінка містить 2560 байт, а всі сторінки 20·1024 = 20480 байт. Кількість сторінок визначається діленням загального об’єму інформації в усьому тексті на об’єм інформації однієї сторінки, тобто 20480/2560 = 8 (сторінок).
Кл10.То01.Зм01.Об2.Р2

 1. Вкажіть спосіб передачі інформації між пристроями.

А За допомогою звуків

Б За допомогою сигналів

В За допомогою світла

Г За допомогою зображень

Д За допомогою тексту

Правильна відповідь Б

Пояснення:
Кл10.То01.Зм01.Об5.Р2

 1. Пояснити, що означає повідомлення у вигляді чобота, вивішеного над дверима крамниці.

А Тут ремонтують чоботи

Б Тут фарбують чоботи

В Тут продають чоботи

Г Тут демонструють чоботи

Д Тут виготовлять чоботи

Правильна відповідь В

Пояснення:


4. Кодування: Кл10.То02.Зм02.Об2.Р1

Вкажіть, яка із наведених схем комп’ютерa відповідає схемі фон Неймана.А

Б

В

ГПравильна відповідь В

Кодування: Кл10.То02.Зм02.Об4.Р3

4. Визначіть, яке найбільше число може бути використане для зазначення адреси в пам’яті комп’ютера, що має ширину адреси 32 розряди.

А ~ 1 Гбайт

Б ~ 2 Гбайти

В ~ 4 Гбайти

Г ~ 8 Гбайт

Д ~ 16 Гбайт

Правильна відповідь В.

Пояснення: Найбільше число N, яке можна використовувати для зазначення адреси в пам’яті, визначається шириною n шини адреси за формулою N=2n. Безпосереднє обчислення N=232 =4 294 967 295 ≈ 4 Гбайт.
Кодування: Кл10.То02.Зм02.Об3.Р2

5. Доповніть речення.

Мережне програмне забезпечення – це набір програм, які забезпечують роботу мережного обладнання та …

А обмін інформацією між комп’ютерами у мережі

Б обмін інформацією між комп’ютером і сервером

В обмін інформацією між адаптером і модемом

Г обмін інформацією по лініям телефонного зв’язку

Правильна відповідь А.

Пояснення:
Кодування: Кл10.То02.Зм02.Об1.Р1

6. Впізнайте означення пристрою клавіатури.

А Це мітка, що показує поточну позицію на екрані

Б Це стандартний пристрій введення інформації

В Це пристрій виведення інформації на папір

Г Це пристрій сполучення дисплея і процесора

Правильна відповідь В

Пояснення:
Кодування: Кл10.То02.Зм02.Об2.Р2

7. Вкажіть в якому вигляді подається інформація до накопичувача.

А Однобітовому

Б Чотириковому

В Шістнадцятковому

Г Вісімковому

Д Двійковому

Правильна відповідь Д

Пояснення:
Таблиця відповідей


Номер питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь
Номер питання

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Правильна відповідь

скачать файлСмотрите также:
1. Короткий опис програми з інформатики Інформатика є наука, яка вивчає загальні закони збереження та обробки інформації
212.94kb.
Сестринська справа як наука
33.45kb.
Пристрої обробки обробки інформації
29.6kb.
Кроссворд по предмету "предмету Філософія
8kb.
Кроссворд по предмету "Філософія (укр.)" на тему "Евристика (укр.)"
7.94kb.
Інформатика в житті суспільства
149.03kb.
Які не ведуть до нових результатів
121.58kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) Загальні
20.66kb.
Закони збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу відносяться до числа тих найбільш фундаментальних принципів фізики, значення яких важко переоцінити
464.34kb.
Варіант 9 Програма соціологічного дослідження та її структура
104.02kb.
Кодування інформації. Представлення інформації в комп’ютері
13.23kb.
ІДіП –нормативна-історико-юридична наука, яка вивчає генезу, становлення та еволюцію різних державних І правових систе, які існували в Україні в певні історичні епохи. ІдіП
1432.12kb.