da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл


N уроку

Дата

Сфери спікуван. Підтема. Тематика читання, спілкування.

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Пись-мо

Дома-шнє

Зав-дання

Соціо-куль-турна і соціо – лінг. компет.

Стра тегіч-на ком-пете-нція

Грама -тика

Лексика

Фо-не -тика

Читання

Аудію - вання

Мовле-ннєві функції

Функ - ціональні показ- ники.

Класне

Дома-шнє

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Тема: Мій світ. Повторення. .Lessons 1-11

1.
Іграшки.

Множина іменників

Повторення ЛО теми «Іграшки»

Aa, Oo, Yy, Ee

Впр.2.3 (c. 3-4)

.

Лічилка

Запроси-ти та надавати інформа-цію в межах сфер спілкування;

-описува-ти когось/ щось;

-реагува-ти на репліки вчителя та од- ноклас-ників;


Where do (does) you (she) live(s)? In London.

What is your friend’s name?Впр.9 (с.5)

РЗ, впр. 1, (с.1), 4 (с. 2)

-Знання культур-них реалій спільно-ти, мова якої вивча-ється, по-в’язаних із повсяк-денним життям; .

-вжива-ння та вибір привітаньПравила ввічливос-ті.

Збе-рі-гати увагу під час уроку

2.
Шкільні речі.

Побудова простих речень з have, has
Uu, Ii

Впр.3, (с.5), 7 (с. 6)
Лічилка «One, one»

Впр.8 (с.6)

РЗ, впр. 2 (с.2), 3 (с.3)

3.
Тварини. Самопочуття. Діалог.

Прийме-нники.
Th,sh, ch,ck,ar,er, or, ir

Впр. 5 (c.7), 7 (с.8)

Впр.7 (с.8)

Скоро-мовка

Впр.3 (с.7), РЗ,впр.3 (с.4)

РЗ, впр.1 (с.3.), 3 (с.4). Впр. 7 (с.8)

4.
Практика перекладу..

Вживан-ня дієслів have, has

.

[ æ] [r]

Впр.7 (с.9.)
Називати слово по буквах

РЗ, впр. 4 (с.6)

РЗ, впр.1, 2 (с. 5)

5.
Осінь. (Опис картинки.)
Повторення вивченого лексичного матеріалу.
Впр. 4,5,6, (с.11.)
Лічилка.

Впр.7 (с.11).

РЗ, впр.1 (с.6), 3 (с.7).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6.
Моя тваринка.

Дієслово can присв. відмінок
[w], [r]

Впр.1,5(с.12), 7 (с.13)

Впр.8 (с.15)

Вказати та розп.. про належність

- виражати своє ставлення до когось/ чогось; -називати дії; - повідом-ляти про діяльність; -розпові-дати про повсякде-нні дії; -повідом-ляти про уподо-бання; -визначати час/ проміжки часу.

Lessons 1

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації; -просити повторити інформ.

10

Представ-ляти спів роз-мовника/ третіх осіб;

-реагувати на репліки вчителя та одно клас-ників;

-запрошу-вати інформа-цію про спів роз-мовника / третю особу. –описувати когось/ щось; -виражати своє ставленя до когось/ чогось;

Реагувати на чиєсь запроше-ння;10

Why do you cry?

How are you? I’m fine. Have you got a…?Впр. 3 (с. 12 )

РЗ, впр. 2,3 (с.8.)

-Знання культур-них реалій спільноти, мова якої вивчаєть-ся,пов’я-заних із повсяк-денним життям; .-вживання та вибір привітань; -вживання та вибір форм звертання; -вживання та вибір вигуків. .

Правила ввічливості.14

-Знання культур-них реалій спільноти, мова якої вивчаєть-ся,пов’я-заних із повсяк-денним життям; .-вживання та вибір привітань; -вживання та вибір форм звертання; -вживання та вибір вигуків.

14

Уважно стежити за презент-тованою інфор-мацією;

-ефек-тивно співпра-цювати під час парної та групової роботи

Активно застосовувати мову, що вивча-ється

15

Роз – різняти та про- дукува-ти нез-найомі звуки; -розу – міти і звязу – вати незна -йомі звукові відріз –ки.

Уважно стежити за презент-тованою інфор-мацією

Роз – різняти та про- дукува-ти нез-найомі звуки; -15

розу – міти і звязу – вати незна -йомі звукові відріз –ки.. Уважно стежити за презент-тованою інфор-мацією
7.
Що я хочу робити.

Дієсл. is (are) Множ. імен.

A town, a fish

[kw], [k][θ]

Впр.1,(с.13), 3,4 (с. 14)

Впр. 8 (с.15 )

Впр.8 (с.15)

Впр.7 (с.15)

РЗ, впр.2 (с.9),4(с.10)

8.
Про себе.

Означений артикль the
[εə]

Впр.3,4 (с.16) РЗ,впр.3(с.12)

Впр. 3 (с.16)

Діалог Впр.1(с.15)

Впр.6 (с. 16)

Впр.3(с.16) РЗ, впр. 1,2 (с.11-12)

9.
Про себе. У кімнаті.
A broom, pencil-box, a schoolboy

[r] [ə:]

Впр.2,4 (с.17) 6 (с.18)

Впр.10(с.18)
Впр.4b (с.17)

Впр.10(с.18), РЗ,впр.3(с.14)

10.
Дні тижня

Presenr Indef. Have, has

Дні тижня
Впр. 6,8 (с.20

Впр. 5 (с. 20

Діалог впр. 3 (с.19)

Впр.8 (с. 22)

РЗ, впр.1,2 (с.16)

11.
Діалогічне мовлення

Дієслово to be

As for me

[ei], [i:]

Впр. 2b, 3 (с.21), 7(с.22)Впр. 8 (с. 22)

РЗ, впр. 1,2 (с. 16)

12.
Тематичне оціню-вання
Повторення лексичного матеріалуТема : Я, моя сім'я і друзі.

- 11

13.
Моя сім’я.
Day,daybooktoday, want

[ei], [a:]

Впр.1.3.5 (с.25), 7(с.26)

РЗ, впр. 1 (с.17)
He usually (every day) plays…

Впр.6 (с.26)

РЗ, впр.1 (с.17),3(с. 18)

14.
Що я люблю робити

There is, there are

Go home! Window-sill, to water flow

[ou] [au]

Впр. 2,5,6 (с. 27)
Вірш «What is grey?»

Впр. 8 (с. 28)

РЗ,впр. 1 (с.18). Вірш

15.

16.

Що я люблю робити

Домашні твариниМножина імен. mouse-mice

Present Indefinit. Заперечна формаMouse, cow snow, snowball.

Активізація лексичного матеріалу[z], [s]

Впр.1,3 (с.28), 5,7 (с.29)

Впр. 3,4,7 (с. 31), 8 (с.32)Впр. 6 (с.29 )

Впр. 7 (с.31)Діалог Впр. 3 (с. 28)

Діалог впр.4 (с.31)Впр.8 (с.30)

Впр. 6 (с. 31)РЗ, впр.1 (с.19) 3,4 (с.20)

РЗ, впр. 2 (с.21), 3 (с.32)1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

17.
Улюблені ігри

Дієсл. to be

Week, leaf
Впр. 2,3 (с.35), 4,6,7 (с.36)

Впр.7 (с. 36)
What did you do yester-day? I helped my mother


Впр. 8 (с.37)

Впр.2 (с.24.), РЗ, впр. 1 (с.23)

18.
Практика читання з перекладом.
To take a seat. Excuse me, please. Here you are!

[i:] [i]

Впр.3,4(с.37), 6,7 (с.38)

Впр. 9 (с.39)
Впр.7b (с.38)

Впр.9 (с.39), РЗ, впр. 1 (с.24), 2 (с.25)

19.
Виконання команд
Pointer, yesterday, last night.

[oi], [η]

Впр. 5, (c.40)Скл. Речен. З ЛО

РЗ,впр. 2 (с.27)

20.
Мої друзі.

Дієсл. Have, has

Активізація лексики
Впр. 1 (с.41), 2 (с. 42)

Впр. 4 (с.42)
Впр. 6 (с.43)

РЗ, впр. 2,3 (с. 28.)

21.
Мої друзі.
What is the time? Fine, dry, right, polite, impol.

Впр. 2 (с.43)

Впр. 1, 3 (с. 43)

Вірш Впр. 6 (с.44)
Впр. 4 (с. 44)

Вірш РЗ, впр. 2 (с. 29)

22.
На подвір’ї
Sun, namber, to shine, bottle of glue

[λ] [u] [ju]

Впр. 2,3,6 (с.47-48)

Впр. 7 (с.48)
Впр. 5b (с. 47)

РЗ, впр. 1 (с.32), 2 (с.33)

23.
Тематичне оцінювання

Тема : Шкільне життя. Lessons 1-4
24.
Шкільне життя.
Fire-tree, pine-tree, poem
Впр. 2.4.5.7 (с. 51-52.)

Вірш Впр.9 (с.53)

What seson is it?

When do you get up?

Впр. 8 (с. 53.)

Вірш. РЗ, впр.1 (с. 34)

25.
Свято Нового року.

Present Simple, Повторен.

Holiday, village, to spend, together
Впр. 2,4,5 (с. 54-55.)
Вірш (стр. 54)

Впр. 5b (с.55.)

РЗ, впр. 2 (с.35), 3 (с.36)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

26.
Шкільні канікули
usually
Впр.2-4 (с.56-57)-Розпові-дати про повсякденні дії; - просити повторити інформа-цію.

Do you do your mor-ning exercise? Yes, I do

Побуд.реч. за табл.. непр. дієсл.

РЗ, впр. 2,3 (с.37)

27.
Мій день
Впр.2 (с.58)
Впр.3,4,6 (с.58-59)

Впр. 6 (с. 59)
РЗ, впр. 1 (с.37)

Впр. 6(с.59), РЗ, впр. 2 (с.38)

28.
Контроль навичок аудіювання

29.
Контроль письма

30.
Контроль говоріння

31.
Контроль читання
скачать файлСмотрите также:
Дата Сфери спікуван. Підтема. Тематика читання, спілкування
161.32kb.
Тематика засідань Форми та методи проведення Дата проведення
67.03kb.
План-конспект уроку з іноземної мови Викладач: Фурман В. А. Група: №20 Дата проведення: 13. 11. 2013р. Тема: Family and marriage. Шлюб і родина. Підтема: Wedding and Marriage. Одруження та заміжжя. Мета
66.08kb.
1. Спілкування як одна з нагальних потреб людини
178.97kb.
Додаток 3 читання українська мова навчання 2 – 4 класи Об’єктами контролю й оцінювання з читання є
263.43kb.
Українська мова (читання) 2 клас пояснювальна записка
465.3kb.
№ уроку Тема уроку Стор. Дата в рідній школі рідне слово Наче вулик наша школа
162.92kb.
Тема. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень
48.67kb.
Моральна культура спілкування мораль І моральна культура спілкування
253.58kb.
1. Історія етикету і сучасність
220.31kb.
Москаленко Т. П., вчитель початкових класів знз №35 м. Чернігова. 100 вправ та ігор з читання. Завдання на розвиток свідомого І правильного читання «Передбачення»
317.72kb.
Читання це чудо. А ви хіба ж не знали
7.71kb.