da.coolreferat.com.ua   страница 1страница 2страница 3 ... страница 8страница 9
скачать файл

Р
ис. 3.1. Показники міжнародної торгівлі


Показники обсягів МТ:

 • Експорт (Е) – це продаж з вивозом за кордон товарів і послуг. До експорту відносять:

 • товари, вироблені, вирощені чи добуті в країні;

 • товари, раніше ввезені з-за кордону, що були перероблені, а також товари, переробка яких здійснювалась під митним контролем.

Реекспорт – продаж та вивіз з країни раніше ввезених на її територію товарів, що не піддавались обробці.

 • Імпорт (І) – це ввезення в країну товарів та послуг.

До імпорту відносять:

 • товари іноземного походження із країни-виробника або країни-посередника;

 • товари для подальшої переробки під митним контролем.

Реімпорт – ввезення раніше вивезених за кордон товарів, які не піддавались обробці, тобто це експортні операції, що не відбулись. Сюди відносять повернення покупцем бракованого товару, повернення товару, що не був проданий через аукціон, повернення товару, не реалізованого через консигнаційні склади. Основною ознакою реімпортних операцій є перетинання вітчизняними товарами митниці двічі: при ввезенні і вивезенні. Товари, що повертаються з виставок і ярмарок, до реімпортуємих не відносяться.

Експорт та імпорт розраховуються кожною країною в натуральних і вартісних показниках. Вартісні показники розраховуються у національній валюті і переводяться в долари США для міжнародного порівняння. Невелика група країн, особливо країни з високою інфляцією, розраховують експорт та імпорт напряму в доларах США (у тому числі Україна). З метою міжнародного порівняння експорт розраховується в світових цінах на момент перетину товаром кордону на базі ФОБ – вільний на борту (FOB – free on board), імпорт – на базі цін СІФ – вартість, страхування і фрахт (CIF – cost, insurance, freight). Оскільки основна частка товарів в міжнародній торгівлі перевозиться морським транспортом, за основу розрахунку цін експорту та імпорту береться транспортування морем.

В результаті відмінності в базі розрахунків сукупна вартість світового експорту статистично буде завжди менше вартості світового імпорту на величину, приблизно рівну сплаті страхової премії на зовнішньоторговий товар, фрахту судна для його перевезення та інших портових зборів.


 • зовнішньоторговельний обіг (ЗТО)сума вартостей експорту та імпорту країни за певний період часу.

ЗТО = Е + І

 • фізичний обсяг торгівліоцінка експорту чи імпорту в незмінних цінах одного періоду (як правило, року);

 • генеральна (загальна) торгівляприйняте в статистиці зовнішньої торгівлі визначення зовнішньоторговельного обігу з включенням транзитних товарів;

 • спеціальна торгівля (СТ)чистий зовнішньоторговельний обіг, тобто продукція, ввезена в країну чи вивезена з неї

СТ = ЗТО – реекспорт – реімпорт

Показники структури міжнародної торгівлі:

 • товарна структура – це показники розподілу експорту та імпорту за основними товарними позиціями;

 • географічна структура – розподіл товарного потоку за країнами, групами країн та регіонами світу;

 • інституційна торгівля – розподіл торгівлі за суб’єктами і методами товарного обміну;

 • видова структура – розподіл торгівлі за видами товарного обміну.

Показники динаміки:

 • темпів росту:

 • темпи росту експорту

Тр.е. = Ез.р. / Еб.р. * 100%,

де Тр.е. – темпи росту експорту;

Ез.р. – обсяг експорту в звітному році;

Еб.р. – обсяг експорту в базисному році.
 • темпи росту імпорту;

Тр.і. = Із.р. / Іб.р. * 100%,

де Тр.і. – темпи росту імпорту;

Із.р. – обсяг імпорту в звітному році;

Іб.р. – обсяг імпорту в базисному році.
 • темпи росту зовнішньоторговельного обігу;

Тр.зт.об. = ЗТОз.р. / ЗТОб.р. * 100%,

де Тр.зт.об. – темпи росту зовнішньоторговельного обігу;

ЗТОз.р. – обсяг зовнішньоторговельного обігу за звітний рік;

ЗТОб.р. – обсяг зовнішньоторговельного обігу за базисний рік.
 • темпи приросту:

 • темпи приросту експорту;

Тпр.е. = Тр.е.з.р. / Тр.е.б.р. * 100%,

де Тпр.е. – темпи приросту експорту;

Тр.е.з.р. – темпи росту експорту за звітний рік;

Тр.е.б.р. – темпи росту експорту за базисний рік.
 • темпи приросту імпорту

Тпр.і. = Тр.і.з.р. / Тр.і.б.р. * 100%,

де Тпр.і. – темпи приросту імпорту;

Тр.і.з.р. – темпи росту імпорту за звітний рік;

Тр.і.б.р. – темпи росту імпорту за базисний рік.
 • темпи приросту зовнішньоторговельного обігу

Тпр.зто = Тр.зто.з.р. / Тр.зто.б.р. * 100%,

де Тпр.зто – темпи приросту зовнішньоторговельного обігу;

Тр.зто.з.р. – темпи зовнішньоторговельного обігу за звітний рік;

Тр.зто.б.р. – темпи зовнішньоторговельного обігу за базисний рік.


Показники результатів міжнародної торгівлі:

 • сальдо торгового балансу – це різниця між вартісним обсягом експорту та імпорту товарів окремої країни;

 • сальдо балансу послуг – це різниця між вартістю послуг, які надає країна, і вартістю послуг, які вона імпортує;

 • сальдо некомерційних операцій – це різниця між прибутками від інвестицій, грошових переказів, внесків, переміщення грошових засобів по спадщині, при вирішенні сімейних проблем. По кожному з цих напрямків руху грошових засобів складається баланс;

 • сальдо балансу поточних операцій – це сума сальдо торгового балансу, балансу послуг, некомерційних операцій;

 • індекс “умови торгівлі” – відношення індексу середніх цін експорту певного товару, країни в цілому, групи країн до індексу середніх цін імпорту за певний період часу.

“Умови торгівлі” відображають співвідношення взаємного попиту і взаємної пропозиції на експорт та імпорт кожної країни. Цей показник є важливим орієнтиром для зовнішньоекономічної політики країни. Для розрахунків “умов торгівлі” певної країни порівнюються індекси її експортних та імпортних цін, що публікуються в зіставленій для всіх формі в щомісячному виданні МВФ “International Financial Statistics”.

 • експорт на душу населення;

Ед.н. = Ез.р. / численність населення,

де Е д.н. – обсяг експорту на душу населення в звітному році;

Ез.р. – обсяг експорту в звітному році.


 • імпорт на душу населення;

Ід.н. = Із.р. / численність населення,

де І д.н. – обсяг імпорту на душу населення в звітному році;

Із.р. – обсяг імпорту в звітному році.


 • експортна квота (відношення експорту до ВВП);

Ек.в. = Ез.р. / ВВП * 100%,

де Ек.в. – експортна квота;

Ез.р. - обсяг експорту в звітному році;

ВВП – валовий внутрішній продукт.
 • імпортна квота;

Ік.в. = Із.р. / ВВП * 100%,

де Ік.в. – імпортна квота;

Із.р. – обсяг імпорту в звітному році;

ВВП – валовий внутрішній продукт.
 • квота зовнішньоторговельного обігу;

ЗТОк.в. = ЗТОз.р. / ВВП * 100%,

де ЗТОк.в. – квота зовнішньоторговельного обігу;

ЗТОз.р. – обсяг зовнішньоторговельного обігу в звітному році;

ВВП – валовий внутрішній продукт.


3.2 Форми і методи сучасної міжнародної торгівлі.

Для сучасної міжнародної торгівлі характерна різноманітність її форм, які можна систематизувати за наступними ознаками: 1. За специфікою об’єкту:

 • торгівля товарами:

 • сировинними;

 • паливними;

 • продовольчими;

 • напівфабрикатами;

 • готовими виробами:

а) виробничого призначення;

б) невиробничого призначення; • торгівля послугами:

 • виробничими;

 • транспортними;

 • експедиторськими;

 • консультаційними;

 • консигнаційними;

 • посередницькими;

 • туристичними;

 • маркетинговими;

 • обліковими;

 • орендними;

 • ліцензійними;

 • іншими послугами.

 1. За специфікою взаємодії суб’єктів:

 • традиційна торгівля – експортні та імпортні операції товарів і послуг;

 • торгівля кооперованою та спеціалізованою продукцією, яка здійснюється на основі довготермінових угод;

 • зустрічна торгівля – торгівля, що грунтується на зустрічних зобов’язаннях експортерів по закупівлі у імпортерів частини чи повністю експортованих товарів.

 1. За специфікою регулювання:

 • звичайна торгівля – здійснення регулювання в повному обсязі у відповідності з національним законодавством;

 • дискримінаційна торгівля – введення обмежень державою на експортно-імпортні операції;

 • преференційна торгівля – привілеї в торгівлі, які надаються країні чи групі країн. Це може бути преференційний тариф чи інші пільгові збори, а також інші правила чи формальності (наприклад, імпортні чи експортні ліцензії).

В сучасних умовах особливої уваги потребує зустрічна торгівля, основні форми якої представлені в таблиці:
скачать файл


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Конспект лекцій Київ 2009 міністерство освіти І науки україни
2619.97kb.
Т. Л. Бірюкова Конспект лекцій з дисципліни «Документознавство» Ч. 1 Одеса онпу 2011 Міністерство освіти I науки України одеський національний політехнічний університет т. Л. Бірюкова Конспект
1716.87kb.
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
1040.87kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
565.34kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
684.52kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
88.7kb.
Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
411.02kb.
Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
1009.29kb.
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності конспект лекцій
590kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
22.96kb.
Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
143.85kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243
1439.78kb.