da.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл

Школи сприяння здоров’ю”

Дерево – символ життя

Бережанська ЗОШ І-ІІ ступенів - Школа сприяння здоров’ю
Мисюра В.С., директор школи

Здоров'я дітей — одне з основ­них джерел щастя, радості і по­вноцінного життя батьків, учи­телів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов'язана з майбутнім держа­ви, є збереження і зміцнення здо­ров'я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршен­ня стану фізичного та розумового розвитку підростаючого поколін­ня, зниження рівня народжуванос­ті й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої.

Вступаючи до школи, 85% ді­тей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного ха­рактеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні за­хворювання.

Саме тому головними завдан­нями у діяльності педагогічного колективу Бережанської ЗОШ І-ІІ ступенів є збе­реження і зміцнення здоров'я ді­тей, формування позитивної мо­тивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків.

Колектив нашої нашої школи працює над упровадженням здоров'я -зберігаючих, здоров'я-формуючих та здоров 'язміцнюючих технологій у навчально-ви­ховному процесі.

Головною метою школи є: підвищення рівня фізичного, пси­хічного, духовного здоров'я учнів, розробка нових форм навчально- виховної діяльності, пошук нових можливостей для покращення ста­ну здоров'я дітей, учителів, бать­ків; удосконалення технології валеологізації навчального процесу; формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків.

Теоретико-методологічною основою є Кон­ституція України, Конвенція про права дитини, Закони України «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт», «Про соціальну роботу з дітьми та мо­лоддю», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Укази Президента України «Про невід­кладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку осві­ти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функ­ціонування та розвитку освіти в Україні», «Про невідкладні за­ходи щодо запобігання поширен­ня ВІЛ-інфекції/СНІДу», «Про затвердження Цільової комплек­сної програми «Фізичне вихован­ня — здоров'я нації», Міжгалузе­ва комплексна програма «Здоров'я нації» на 2002—2011 роки та інші нормативні документи державних органів влади України.

Тому педагогічний колек­тив нашої школи включився в роботу зі збере­ження та зміцнення здоров'я ді­тей, працює над валеологізацією навчально-виховного процесу, вивчає передовий досвід колег і впроваджує в практику роботи своєї школи. Разом з медичним колективом педагоги розробили систему роботи, яка складається із чотирьох напрямків. Перший на­прямок діяльності —це здоров'я дітей та навчальний процес. Йо­го реалізація йде шляхом розро­блення й апробації методичних рекомендацій з організації рухо­вої активності учнів (ранкова гім­настика, фізкультпаузи, ритмічна гімнастика, рухливі ігри і заба­ви тощо); формування культури здоров'я, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, валеологічного світогляду, виховання свідомого ставлення до власного здоров'я.

Другий напрямок робо­ти колективу - охорона здоров'я в процесі позакласної роботи (по­дорожі, прогулянки, масові захо­ди, спортивні змагання, експеди­ції, екскурсії тощо).

Третій — валеологічний моніторинг (прове­дення діагностичних медичних оглядів, виявлення захворювань, профілактичні заходи).

Четвертий напрямок — здоров'я дітей і навколишнє середовище. Це діяльність колективу щодо по­кращання екології рідного краю.

Школа постійно веде пропа­ганду здорового способу життя різними засобами: інформування учнів щодо шанобливого став­лення до власного здоров'я, діє агітбригада; проводяться семіна­ри для старшокласників з питань сексуального розвитку, плануван­ня здорової сім'ї .

Навчальний заклад визначив для себе завдан­ня: вивчати психічну конструк­цію дитини, екологію внутріш­нього середовища особистості учня, його культури мислення, використовуючи для цього на­ціональні, духовні цінності на­шого народу, українські народні пісні, які є найважливішим но­сієм звукової енергії душі ди­тини; формують у дітей логіч­не мислення, яке неможливе без цілеспрямованого духовного та фізичного розвитку.

Педагогічний колектив учить дітей цінувати життя і власне здо­ров'я, розуміти себе, свої бажан­ня, можливості, пізнавати грані своєї душі. Вчителі прагнуть вда­ло показати учням радість пізнан­ня, розкрити всі духовні пориви, які тісно пов'язані зі збереженням фізичного здоров'я. Кожен пред­мет несе валеологічний потенці­ал, який використовують учите­лі. Художнє слово усне й пись­мове сприяє пізнанню людини, світу, життя, дає практичні на­вички. А читання поезії, цікавих прозових текстів підіймає тонус, гармонізує душу. Пісня розвиває емоційну чутливість, дихальну систему дитини. Та не тільки на уроках літератури, а й на уроках географії, історії, біології педаго­ги сприяють оздоровленню дітей. Кожен педагогічний працівник школи разом з батьками проникнутий ідеєю збереження, зміцнен­ня здоров'я дитини. Для цього ви­користовується індивідуальний підхід, фізкультурні паузи, ран­кова гімнастика,

рухливі ігри на перервах, оздоров­чі прогулянки .

Рід, родина, сім'я — постійно діючі складники виховання, що зу­мовлюють поведінку людини про­тягом усього життя. Тому у школі велику увагу приділяють саме ро­боті з родиною, сім'єю, батьками. Від великих загальношкільних за­ходів до індивідуальної роботи з батьками продумується і впро­ваджується в життя дитини все, що працює на створення позитив­ної мотивації на здоровий спосіб життя.

Мета школи — створити кожному учню умови для одержання освіти на рівні своїх можливостей, навчи­ти дітей піклуватися про себе та власне здоров'я. Фізичне здоров'я в школі контролюється та форму­ється через уроки фізичної куль­тури, спортивні секції, проведення фізкультхвилинок під час уроків, заповнення та аналіз паспортів здоров'я. Психічне здоров'я за­безпечується щоденною працею класних керівників, а духовне — вихованням поваги до національ­ної культури, мови, традицій.

Адміністрація контролює об­сяг домашніх завдань, слідкує за дотриманням санітарно-гігієніч­них вимог до розкладу уроків та режиму праці.
Відомо, що рівень фізичної культури людини визначається не лише фізичною підготовленіс­тю, а й рівнем знань, серед яких:

• особливості діяльності свого організму;

• положення здорового спосо­бу життя;

• чинники, які дозволяють під­тримувати високий рівень психіч­ної та фізичної працездатності;

• методики оздоровчих, кон­диційних та спортивних трену­вань;

• використання фізичних вправ у рамках рекреаційних за­нять (для відпочинку);

• інструкторські навички .

Одним з головних завдань загальноосвіт­ньої школи є формування здатної до самоосвіти та самовдоскона­лення людини. Таким чином, фі­зичне виховання в загальноосвіт­ній школі в широкому розумінні покликано сформувати у дитини потребу в здоровому способі жит­тя. Така потреба може бути сфор­мована на основі спочатку ін­тересу, а в подальшому — звички. Тобто, насамперед необхідно сформувати навички здорового способу життя, для того щоб у са­мостійному житті вони реалізува­лись як потреба. Вирішити таке завдання ми можемо за допомо­гою розробленої творчою групою вчителів школи комплексно-ці­льової програми „Школа сприяння здоров’ю”.


Принципи реалізації Про­грами:

• гуманізм;

• демократизм;

• науковість та інтегрова­ність;

• індивідуалізація та диферен­ціація;

• розвивальне навчання;

• єдність інтелектуального, фізичного та естетичного розви­тку.
Реалізація Програми „ Школи сприяння здоров'ю”

Програма передбачає реоргані­зацію основних форм занять (уро­ки фізичної культури), а також розширення фізкультурно-оздо­ровчих та спортивних заходів.І. Молодша школа. Основне завдання - створення інтересу до занять фізичними вправами через щоденні уроки фізкультури (освітня спрямованість уроків; но­ві вправи та часткове забезпечен­ня рухової активності).

II. Середня школа. На основі сформованого в молодшій школі інтересу формуються звички до занять фізичними вправами. На цьому етапі у дітей вже сформо­вані основи розуміння здорово­го способу життя і значення ру­хової активності, тому кількість обов'язкових уроків фізичної культури може бути зменшена до трьох на тиждень, в інші дні діти можуть обирати заняття за інте­ресами;

ІІІ. Старша школа.. Формуван­ня потреби в заняттях на основі сформованих на попередніх ета­пах інтересу та звички до цих за­нять. Кількість обов'язкових уро­ків може бути зменшена до двох, в інші дні учні мають можливість

самостійного вибору занять.

З 2006 року в школі прово­диться просвітницька робота «Рів­ний — рівному» серед підлітків школи щодо здорового способу життя . Діти навчаються ефек­тивному спілкуванню, форму­ють відповідальне ставлення до власних вчинків та власного здо­ров'я, вчаться оцінювати ситуації ризику, приймати конструктивні рішення та протистояти соціаль­ному тиску.

Навчання за цією програмою сприяє мотивації безпечної ста­тевої поведінки підлітків щодо збереження репродуктивного здо­ров'я та індивідуального захисту від ВІЛ/СНІДу.

Весь тренінг-курс спрямова­ний на розвиток у підлітків по­чуття власної гідності, розуміння необхідності для суспільства; на усвідомлення своїх прав, обов'яз­ків, відповідальності за свої дії; на стимулювання у підлітків праг­нення реалізувати свої права.

Школа багата на традиції. Кож­ного року у жовтні між класами проводяться „Козацькі роз­ваги”. Щовесни — „Старти на­дій”, „Олімпійські надії”.”Веселі старти” — між учнівськими та учитель­ськими командами.

З метою пропаганди здорово­го, активного способу життя, на­вчання орієнтуватися в надзви­чайних ситуаціях, повсякденно­му житті, а також для популяри­зації основ безпеки життя працює інформаційно-освітній центр „Здоров’я ”

У школярів, які працюють у інформаційно-освітньому центрі „Здоров’я ”,

розвива­ються здібності бачити, чути, за­пам'ятовувати важливе; навички орієнтації в різних життєвих та надзвичайних ситуаціях; вміння долати труднощі та перешкоди. У дітей формується комплекс на­вичок та вмінь діяти індивідуаль­но та колективно в різних життєвих та надзвичайних ситуаціях, вміння долати труднощі та перешкоди.

У дітей формується комплекс навичок та вмінь діяти індивідуально та колективно в різних екстремальних ситуаціях; виховується працелюбність, чесність, відва­га, дисциплінованість, увага до ближнього; здатність прийти на допомогу.А ще оформлено куточок „ Будь здоровий!”, в якому висвітлю­ється динаміка особистих резуль­татів учнів. Постійно випускаємо газету на фізкультурно-оздоровчу тематику.

Усі в школі: учні, вчителі, об­слуговуючий персонал — працю­ють під одним гаслом: „Здоров'я нації — здоров'я кожного!”
скачать файлСмотрите также:
Здоров'я дітей одне з основ­них джерел щастя, радості і по­вноцінного життя батьків, учи­телів, суспільства в цілому
74.89kb.
«Сучасні підходи до формування позитивної мотивації дітей та учнівської молоді на здоровий спосіб життя в процесі вивчення основ здоров’я»
71.18kb.
Програма "Здоров'я" методична робота
148.78kb.
Урок з основ здоров’я у 3 класі на тему: «Формування здорового способу життя»
56.8kb.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я
50.11kb.
Програма з Основ здоров’я 5-9 кл
350.92kb.
Формування культури здорового способу життя. Виконання комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та сніду. Суржик Л. С. – психолог гімназії
42.19kb.
Концепція навчального закладу Школи сприяння здоров’ю Затверджено
305.12kb.
В останні десятиліття відбулися глибокі зміни соціально-економічних умов життя суспільства, які знову зробили актуальною проблему виконання батьками обов'язків щодо виховання своїх дітей
52.25kb.
Закон україни про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів І їх шкідливого впливу на здоров'я населення
357.2kb.
Тема „Спосіб життя і здоров'я. Основи здоров'я, 7 клас Тема: спосіб життя і здоров'я
33.83kb.
1. Батько й мати дали тобі життя для твого щастя. Не завдавай їм болю, образи, прикрощів, страждань
12.68kb.